Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

23 lutego 2021 r.

W wtorek 23 lutego 2021 r. o godzinie 9:00 w szkołach w całej Polsce odbył się etap okręgowy XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do etapu zostało zakwalifikowanych 400 uczniów ze 183 szkół.

Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

 • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
 • zadania z analizy finansowej,
 • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXXIV OWE.

1 lutego 2021 r.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Komitetu Głównego zawody II stopnia XXXIV OWE odbędą się w szkołach, których uczniowie zostali zakwalifikowani do tego etapu Olimpiady. Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

22 stycznia 2021 r.

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów II stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 23 lutego 2021 r. (wtorek). W związku ze zmianą terminu przeprowadzenia zawodów zmianie uległy niektóre zapisy Regulaminu OWE. Aktualny Regulamin dostępny jest tutaj.

8 stycznia 2021 r.

Wyniki zawodów I stopania XXXIV OWE dostęne są tutaj

Informujemy, że na mocy uchwały Komitetu Głównego §6 ust. 15 Regulaminu OWE otrzymał brzemiennie: „Do zawodów II stopnia kwalifikowanych jest 15% uczestników biorących udział w zawodach I stopnia w danym okręgu, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym nie więcej niż 120 uczestników, z zastrzeżeniem postanowień pkt 16 i 17”.

Zwiększenie liczby uczestników zakwalifikowanych do etapu okręgowego jest podyktowane bardzo wysokim poziomem merytorycznym prac uczniów.

 

23 grudnia 2020 r.

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku

życzy

Komitet Główny

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

17 grudnia 2020 r.

Informujemy, że w związku ze zmianą terminu ferii zimowych, zawody II stopnia (okręgowe) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się w II połowie lutego 2021 r. Ostateczna data zawodów zostanie opublikowana po konsultacjach z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

14 grudnia 2020 r.

Uniwersytet Łotewski (Ryga) gospodarzem IV Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej (zob. https://ecolymp.org/)

11 grudnia 2020 r.

W piątek, 11 grudnia 2020 r. o godzinie 9:00 w szkołach w całej Polsce odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:
- trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru (60 pkt),
- zadania z podstaw ekonomii (15 pkt)
- pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXXIV OWE (25 pkt). 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w I stopień zawodów i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach.

Wyniki I etapu (szkolnego) XXXIV OWE zostaną opublikowane 8 stycznia 2021 r.

Dla Komisji Szkolnych OWE: wzór protokołu zawodów szkolnych XXXIV OWE  wersja PDF / wersja RTF.

 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia do 18 roku życia - wersja PDF

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej - wersja PDF

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXXIV OWE.

 
3 grudnia 2020 r.

WAŻNY KOMUNIKAT!

Informujemy, że po uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej (zob. tutaj) oraz wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród szkół, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dniu 1 grudnia 2020 r.  jednogłośnie przyjął uchwałę zgodnie, z którą zawody szkolne (I stopnia) XXXIV OWE odbędą się 11 grudnia br. Zawody będą przeprowadzone w trybie stacjonarnym (tradycyjnym) w szkołach, które zgłosiły swój udział w XXXIV OWE. Uchwała została zaakceptowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przypominamy, że informacja dotycząca sposobu przeprowadzenia zawodów znajduje się w przesyłce z zestawami pytań. Pierwotna godz. 9:00 nie ulga zmianie. Ocenione zestawy pytań prosimy przesłać na adres właściwego Komitetu Okręgowego najpóźniej do 18 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego).

 

20 listopada 2020 r.

Kolejny międzynarodowy sukces młodych ekonomistów z Polski!

W dniach 18-20 listopada br. odbyła się Europejska Olimpiada Ekonmiczna. Funkcję gospodarza zawodów pełniły Węgry. Patronat nad Olimpiadą objął laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Thomas J. Sargent (William R. Berkley Professor of Economics and Business at the New York University)Ze względów na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbyła się ona w formule zdalnej. W finałowej rundzie zmagań wzięło udział 20 uczniów szkół średnich. Tradycyjnie zawody składały się z części pisemnej i ustnej. W zawodach Polskę reprezentowali finaliści XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

 1. Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Nałkowskiej w Krakowie
 2. Jakub Łaszkowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 3. Mateusz Gil z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie
 4. Michał Przybyło z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie
 5. Piotr Kaczyński z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie

Team Leaderami reprezentacji Polski byli: Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz mgr Radosław Ślusarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Funkcję koordynatora polskiej drużyny pełni mgr Radosław Ślusarczyk.

Finał Europejskiej Olimpiady Ekonomicznej zakończyły się dużym sukcesem polskiej reprezentacji. Aż dwóch naszych reprezentantów znalazło się na podium zawodów, byli to: Jakub Łaszkowski (2. miejsce) oraz Mateusz Gil (3. miejsce). Wysokie pozycje zajęli również Maksymilian Mucha (5. miejsce) oraz Piotr Kaczyński (9. miejsce). Najlepszym młodym ekonomistą okazał się Otakar Kořínek z Czech (zob. tabela końcowa)

Członkiem jury zawodów był Prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Wieceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).

Sylwetki wszystkich zawodników dostępne są tutaj.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, której wyniki stanowią podstawę wyłonienia członków reprezentacji Polski, jest sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

20 listopada 2020 r.
W imieniu naszego partnera Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie informujemy o rozpoczęniu rejestracji uczestników Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.
Strona do rejestracji jest tutaj: https://sigg.gpw.pl/
13 listopada 2020 r.

W dniu 18 listopada 2020 r. rozpocznie się Europejska Olimpiada Ekonomiczna. Ze względów na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbędzie się ona online. Na zawodach Polskę reprezentować będą finaliści XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

 1. Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Nałkowskiej w Krakowie
 2. Jakub Łaszkowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 3. Mateusz Gil z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie
 4. Michał Przybyło z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie
 5. Piotr Kaczyński z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie

Opiekunami reprezentacji Polski są: Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz mgr Radosław Ślusarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

W trakcie zawodów w dniu 19 listpodada o godz. 10:00 odbędzie się debata pt. Recovery from the COVID-19 Recession in Visegrad Countries. W dyskusji będzie uczestniczyć m.in. Prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), Więcej na temat debat zob. tutaj.

Zmagania młodych ekonomistów będą trwały do 20 listopada br. 

 

4 listopada 2020 r.

UWAGA! Przypominamy, że dziś nie odbywa się etap szkolny XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów I stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w terminie co najmniej 7 dni od daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych wynikających z Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komitet Główny wyda komunikat dotyczący dokładnej daty przeprowadzenia zawodów I stopnia.

 

27 października 2020 r.

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów I stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w terminie co najmniej 7 dni od daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych wynikających z Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pierwotna godzina zawodów nie ulega zmianie.

Komitet Główny wyda komunikat dotyczący dokładnej daty przeprowadzenia zawodów I stopnia.

14 października 2020 r.

W dniu 13 października br. Komitet Główny przyjął uchwałę zgodnie, z którą zawody I stopnia zostaną przeprowadzone w trybie stacjonarnym, wynikającym z Regulaminu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Ewentualne pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w kraju może skutkować zmianą terminu zawodów I stopnia.

Ponadto, informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu OWE, zawody szkolne organizuje i przeprowadza Komisja Szkolna, natomiast jeżeli dana szkoła nie przeprowadza zawodów uczniowie mogą podejść do zawodów w innej placówce. Tak więc, w sytuacji zamknięcia pojedynczej placówki Komitet Główny pozostawia w gestii Komisji Szkolnej przeprowadzenie zawodów poza placówką, jednak w trybie tradycyjnym, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego i gwarantującym zasadę samodzielności pracy.

 

7 października 2020 r.

Informujemy, że termin rejestracji szkół do zawodów XXXIV OWE został przedłużony do 9 października (włącznie).

23 września 2020 r.
Miło nam poinformować, że Krzysztof Kropidłowski - zwycięzca XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - został Liderem Innowacji 2020. tutaj

 

14 września 2020 r.

Ruszył proces rejestracji szkół do zawodów XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zgłoś swoją szkołę!

13 września 2020 r.

W dniach 7-13 września br. odbyła się III Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna (MOE), w ramach której o tytuł najlepszego młodego ekonomisty rywalizowała młodzież szkół średnich z całego globu. Funkcję gospodarza zawodów pełniła stolica Kazachstanu, Nursułtan. Ze względów na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbyła się ona w formule zdalnej. Wzięło w niej udział 130 uczniów szkół średnich z 29 państwa. Tradycyjnie MOE składa się z trzech części: 1. Podstawy finansów; 2. Ekonomia; 3. Business case.  W zawodach Polskę reprezentowali finaliści XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

 1. Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Nałkowskiej w Krakowie
 2. Jakub Łaszkowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 3. Mateusz Gil z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie
 4. Michał Przybyło z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie
 5. Piotr Kaczyński z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie

Team Leaderami reprezentacji Polski byli: Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz mgr Radosław Ślusarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Funkcję koordynatora polskiej drużyny pełni mgr Radosław Ślusarczyk.

Zawody III Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej zakończyły się dużym sukcesem polskiej reprezentacji. W indywidualnej klasyfikacji generalnej medale zdobyli:

 1. Jakub Łaszkowski – medal złoty
 2. Mateusz Gil – medal srebrny
 3. Maksymilian Mucha – medal srebrny
 4. Piotr Kaczyński – medal brązowy

 

Co więcej, Jakub Łaszkowski został nagrodzony tytułem "Best in Economics", a uzyskany przez niego wynik z części "Ekonomia" był najwyższy wśród uczestników III MOE (ex aequo z Alexandrem Lutsenką, Rosja).

W generalnej klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Brazylia. Podium uzupełniły reprezentacje Indonezji (srebrny medal) i Rosji (brązowy medal). Reprezentacja Polski w klasyfikacji generalnej zajęła 7. miejsce (awans o 3 pozycje w porównaniu z II MOE). Nasza drużyna uplasowała się również na wysokim, 4. miejscu, w części "Finanse" (za Kanadą, Indonezją i Nową Zelandią)

Udział reprezentacji Polski w zawodach III Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

13 września 2020 r.

Trwa III Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna. Za uczestnikami już finał Business Case, w którym nasza drużyna zajęła 6 miejsce. Dziś uroczyste zakończenie III MOE i ogłoszenie oficjalnych wyników. W oczekiwaniu zaproszamy do zapoznania się ze zdjęciami z finału Business Case  tutaj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »