Do góry

Indeksy na studia


Uczelnie wyższe stosujące preferencje
w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Nazwa uczelni Wydział
& kierunek
Preferencje
w postępowaniu rekrutacyjnym
Rok akademicki obowiązy-
wania uprawnień
Źródło informacji
laureaci finaliści
Uczelnie ekonomiczne

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
rekrutacja odbywa się na uczelnię,
a wybór kierunku następuje
pod koniec I roku studiów

Tak

Tak

2017/2018

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
wszystkie Tak Tak


2017/2018
2018/2019
2019/2020


Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
wszystkie Tak Nie

 

2017/2018

 


Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

wszystkie

Tak Tak


2017/2018
2018/2019
2019/2020

 

Wydziały:
Nauk Ekonomicznych; Zarządzania Informatyki i Finansów; Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Tak Nie 2017/2018
Inne uniwersytety
Katolicki Uniwersytet Lubelski kolegium MISHuS Tak Nie 2017/2018
edytorstwo, ekonomia, europeistyka, historia, historia sztuki, filologia polska, filologia klasyczna, filologia romańska, filologia germańska, filologia słowiańska, filozofia, kognitywistyka, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, kulturoznawstwo, retoryka stosowana, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka, zarządzanie Tak Tak
Uniwersytet
w Białymstoku
ekonomia,
wydział ekonomiczno-prawny,
zarządzanie,
informatyka i ekonometria, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze,
stosunki międzynarodowe, zarządzanie
Tak Tak
2017/2018
2018/2019
Uniwersytet Gdański ekonomia,
filozofia,
gospodarka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospodarcze,
socjologia
Tak Tak
2017/2018

 
finanse i rachunkowość,
informatyka i ekonometria, zarządzanie
Tak Nie
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
administracja, amerykanistyka, bezpieczeństwo narodowe, etnologia i antropologia kulturowa, etyka, filozofia,  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, geografia, historia, język polski w komunikacji społecznej, judaistyka, kognitywistyka, kulturoznawstwo, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, migracje międzynarodowe, muzykologia, neofilologia- filologia:  germańska, język i kultura Rosji, szwedzka, ochrona dóbr kultury, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, polonistyka- kompartystyka, prawo, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, psychologia, relacje międzykulturowe, religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, rosjoznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia azjatyckie, studia euroazjatyckie, wiedza o teatrze, zarządfzanie informacją, zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie publiczne, zdrowie publiczne

Tak

Tak

2017/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji: administracja, człowiek w cyberprzestrzeni, prawo, stosunki międzynarodowe Tak Nie 2017/2018
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

bezpieczeństwo narodowe,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
politologia,
stosunki międzynarodowe,
zarządzanie państwem,
wschodnioznawstwo

 

Tak Nie
2017/2018 2018/2019 2019/2020
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

administracja,
bezpieczeństwo narodowe,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
ekonomia,
matematyka,
politologia,
socjologia,
stosunki międzynarodowe,
turystyka i rekreacja

Tak Tak 2017/2018
Uniwersytet Łódzki

administracja,
matematyka,
gospodarka przestrzenna, geografia, geoinformacja, geomonitoring,
prawo,polityka społeczna, studia regionalne, zarządzanie;

Wydziały: Zarządzania, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Ekologiczno Socjologiczny, Biologii i Ochrony Środowiska – wszystkie kierunki

Tak Tak 2017/2018
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
ekonomia,
finanse i rachunkowość,
zarządzanie
Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

kierunki prowadzone przez wydziały kampusu toruńskiego z wyjątkiem kierunków, na którym obowiązuje egzamin wstępny;

zdrowie publiczne

Tak Tak
2017/2018
Uniwersytet Opolski ekonomia Tak Tak
2017/2018
2018/2019
Uniwersytet Warszawski

ekonomia, europeistyka (Centrum Studiów Latynamerykańskich), filologia polska, finanse, inwestycje i rachunkowość, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, gospodarka przestrzenna, geografia, informatyka i ekonometria, matematyka, socjologia, socjologia stosowana i antropologia społeczna, stosunki międzynarodowe, studia amerykanistyczne, studia europejskie, zarządzanie

Tak Nie 2017/2018
 

 
integracja europejska, polityka społeczna, organizowanie rynku pracy, praca socjalna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, samorząd terytorialny i polityka regionalna Tak Tak
Uniwersytet Rzeszowski ekonomia Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Uniwersytet Szczeciński

Wydziały: Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, Zarządzania i Ekonomiki Usług;

Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Tak Tak

2017/2018 2018/2019

Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Indywidualne Studia Międzyobszarowe


administracja, ekonofizyka, geografia, matematyka, nauki o rodzinie, prawo, przedsiębiorczość, teologia (specjalność: teologia, teologia pastoralna*)

*Uprawnienie to dotyczy kandydatów na kierunek: teologia, specjalność: teologia pastoralna, którzy zostali uprzednio przyjęci do alumnów wyżśzego seminarium duchownego lub równoważnej zakonnej instytucji farmacyjnej.

Tak Nie
Tak
2017/2018 2018/2019 2019/2020
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
ekonomia, gospodarka przestrzenna, towaroznawstwo, socjologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji Tak Tak

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Uniwersytet Zielonogórski architektura, bezpieczeństwo narodowe, coaching i doradztwo filozoficzne, dzienikarstwo i komunikacj społeczna, ekonomia, informatyka i ekonometria, inżynieria danych, logistyka, matematyka, psychologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji Tak Tak  2017/2018 2018/2019 2019/2020
Pozostałe uczelnie wyższe

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na wydziałach : górnictwo i geoinżynieria oraz metali niezależnych;

Wydział Zarządzania: informatyka i ekonometria, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Akademia
im. Jana Długosza
w Częstochowie
administracja,
analityka i kreatywność społeczna,
pedagogika,
praca socjalna,
turystyka i rekreacja,
zarządzanie
Tak Tak 2017/2018
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
wszystkie kierunki studiów
na Wydziale Zarządzania
i Transportu
Tak Tak 2017/2018
Politechnika Białostocka wszystkie (W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu). Tak Tak 2017/2018
Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów: metalurgia, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, recykling materiałów


Wydział Zarządzania: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, filologia, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, przedsiębiorczość w Internecie

Tak Tak 2017/2018
Politechnika Gdańska

analityka gospodarcza, ekonomia, kognitywistyka w zarządzaniu i ekonomii, matematyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie inżynierskie

Tak Tak 2017/2018
Politechnika Koszalińska ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji Tak Tak 2017/2018
Politechnika Lubelska finanse i rachunkowość (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), zarządzanie Tak Tak 2017/2018
Politechnika Łódzka

Wydziały:  Mechaniczny (kierunek-inżynieria produkcji), Organizacji i Zarządzania; 
Kolegia: Gospodarki Przestrzennej, Logistyki,Towaroznawstwa

Kandydatów na studia z zajęciami prowadzonymi w języku obcym obowiązują dodatkowe wymogi-patrz: odsyłacz do regulaminu uczelni.

Tak Tak 2017/2018
Politechnika
Opolska

 

administracja, ekonomia, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Tak Tak 2017/2018
Politechnika Poznańska

Inżynieria:  biomedyczna, materiałowa, zarządzania;
logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, 
mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak

2017/2018 2018/2019

Politechnika Rzeszowska

bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, inżynieria materiałowa, logistyka, matematyka, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Politechnika Śląska

Wydział Górnictwa i Geologii: automatyka i informatyka przemysłowa, gospodarka surowcami mineralnymi, górnictwo i geologia, inżynieria bezpieczeństwa;

Wydział Matematyczny Technologiczny: automatyka i robotyka, informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nanotechnologia i technologie procesów materiałowych, zarządzanie i inżynieria produkcji;

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii: informatyka przemysłowa, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, technologie metali, zarządzanie i inżynieria produkcji;

Wydział Transportu: transport, transport kolejowy;

Instytut Fizyki: fizyka techniczna 

Tak Tak 2017/2018
Politechnika Świętokrzyska ekonomia, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka Tak Tak

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Politechnika Warszawska

administracja,
ekonomia,
gospodarka przestrzenna, zarządzanie

Tak Tak

2017/2018

Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Zarządzania: zarządzanie, inżynieria zarządzania

Tak Tak 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
ekonomia,
finanse i rachunkowość,
informatyka i ekonometria, logistyka,
towaroznawstwo,
zarządzanie,
zarządzanie i inżynieria produkcji
Tak   2017/2018 2018/2019  2019/2020 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Wydział Zarządzania i Administracji: bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, politologia, zarządzanie Tak Tak 2017/2018
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ekonomia,
ogrodnictwo,
rolnictwo,
towaroznawstwo
Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

 

ekonomia, gospodarka przestrzennna, ochrona środowiska, rolnictwo, zarządzanie

Tak Tak 2017/2018
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny
w Radomiu
(dawniej: Politechnika Radomska)
ekonomia,
prawo w działalności gospodarczej, turystyka i rekreacja
Tak Tak 2017/2018
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J.J. Śniadeckich
w Bydgoszczy
zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji Tak Tak 2017/2018
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

ekonomia, biologia, biotechnologia, gospodarka przestrzenna, kynologia, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, turystyka i rekreacja, uprawa winorośli i winiarstwa, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika

Tak Tak

2017/2018

Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie

  Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

  Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.


Uwaga! Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa senat uczelni, stosownie do art. 169 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2005 r. Nr 164 poz. 1365).

Zastrzeżenie: Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dokłada wszelkich starań, aby prezentowany wykaz uprawnień dla laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej był kompletny i aktualny. Przed złożeniem dokumentów na wybrany kierunek prosimy sprawdzić szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej obowiązujące w danej uczelni.
 
Data aktualizacji: wrzesień 2016 r. W wypadku zauważonych nieścisłości, będziemy wdzięczni za informację na adres poczty internetowej: owe@pte.pl.