Do góry

Indeksy na studia


Uczelnie wyższe stosujące preferencje
w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Nazwa uczelni Wydział
& kierunek
Preferencje
w postępowaniu rekrutacyjnym
Rok akademicki obowiązy-
wania uprawnień
Źródło informacji
laureaci finaliści
Uczelnie ekonomiczne

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
rekrutacja odbywa się na uczelnię,
a wybór kierunku następuje
pod koniec I roku studiów

Tak

Tak

2016/2017
2017/2018

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
wszystkie Tak Tak

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020


Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
wszystkie Tak Nie

2016/2017
2017/2018

 


Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

ekonomia,
finanse i rachunkowość (Wydział Ekonomii),
polityka społeczna,
prawno-ekonomiczny,
międzynarodowe stosunki gospodarcze,
informatyka i ekonometria,
finanse i rachunkowość (Wydział Zarządzania),
gospodarka przestrzenna
zarządzanie

Tak Tak

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

 

Wydziały:
Nauk Ekonomicznych, Zarządzania,
Informatyki i Finansów,
Ekonomii,
Zarządzania i Turystyki

Tak Nie
2016/2017
Inne uniwersytety
Katolicki Uniwersytet Lubelski kolegium MISHuS Tak Nie 2015/2016

edytorstwo,

ekonomia,
europeistyka,
historia,
historia sztuki,
filologia polska,
filologia klasyczna,
filologia romańska,

filologia germańska,
filologia słowiańska,
filozofia,
krajoznawstwo i turystyka kulturowa,
kulturoznawstwo,
retoryka stosowana,
zarządzanie dokumentacją,
archiwistyka

Tak Tak
Uniwersytet
w Białymstoku
ekonomia,
wydział ekonomiczno-prawny,
zarządzanie,
informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze
stosunki międzynarodowe
Tak Tak 2016/2017
2017/2018
2018/2019
Uniwersytet Gdański ekonomia,
filozofia,
gospodarka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospodarcze,
socjologia
Tak Tak 2016/2017
2017/2018

 
finanse i rachunkowość,
informatyka i ekonometria, zarządzanie
Tak Nie
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
Wydział Prawa i Administracji: (zobacz)
Wydział Filozoficzny: (zobacz)
Wydział Historyczny: (zobacz)
Wydział Filologiczny: (zobacz)
Wydział Polonistyki: (zobacz)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: (zobacz)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi: (zobacz)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej: (zobacz)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: (zobacz)
Studia międzykierunkowe: (zobacz)

Tak

Tak

2015/2016

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie administracja,
prawo,
stosunki międzynarodowe
Tak Nie 2016/2017
2017/2018
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

bezpieczeństwo narodowe,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
politologia,
stosunki międzynarodowe,
zarządzanie państwem,
wschodnioznawstwo

 

Tak Nie
2016/2017
2017/2018
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

administracja
bezpieczeństwo narodowe
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ekonomia
matematyka
politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
turystyka i rekreacja

Tak Tak
2016/2017
2017/2018
Uniwersytet Łódzki

zarządzanie
matematyka
gospodarka przestrzenna
prawo
administracja
polityka społeczna
Wydział Zarzazania - wszystkie kierunki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - wszystkie kierunki
Wydział Ekologiczno Socjologiczny - wszystkie kierunki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – wszystkie kierunki

Tak Tak 2015/2016
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
ekonomia,
finanse i rachunkowość,
zarządzanie
Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

administracja,
europeistyka,
filologia angielska,
filologia bałkańska,
filologia klasyczna,
filologia – lingwistyka stosowana (język włoski z językiem hiszpańskim), filologia rosyjska,
filologia – wiedza o kulturze śródziemnomorskiej,
filologia polska,
filologia włoska,
filozofia,
komparatystyka literacko – kulturowa, kulturoznawstwo,
matematyka i ekonomia,
MISH,
pedagogika,
pedagogika specjalna,
polityka społeczna,
praca socjalna,
prawo,
religioznawstwo,
socjologia,
stosunki międzynarodowe,
Wydział nauk ekonomicznych i zarządzania,
zdrowie publiczne

Tak Tak 2016/2017
2017/2018
Uniwersytet Opolski ekonomia Tak Nie 2016/2017
2017/2018
2018/2019
Uniwersytet Warszawski stosunki międzynarodowe, socjologia, geografia, matematyka, filologia polska specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, zarządzanie, finanse i rachunkowość, filologia specjalność filologia nowogrecka (maksymalna liczba punktów z przedmiotu do wyboru), stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska Tak Nie 2012/2013
2013/2014
2014/2015
 

 
europeistyka, praca socjalna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, makrokierunek: samorząd terytorialny i polityka regionalna Tak Tak
Uniwersytet Rzeszowski ekonomia Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
Tak Nie 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Uniwersytet Śląski
w Katowicach

praca socjalna, Socjologia - socjologia reklamy i komunikacji społecznej, zarządzanie, geografia, MISH (tylko laureaci do 6 –ego miejsca), teologia, nauka o rodzinie, matematyka, fizyka,  fizyka techniczna, ekonofizyka, politologia,  dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
broker innnowacji w przemyśle spożywczym, ekonomia, gospodarka przestrzenna, towaroznawstwo, socjologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji Tak Tak 2015/2016
2016/2017
2017/2018
Uniwersytet Zielonogórski architektura i urbanistyka, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, informatyka i ekonometria, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji Tak Tak 2014/2015
2015/2016
Pozostałe uczelnie wyższe

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii: zarządzania i inżynieria produkcji;
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej: metalurgia, inżynieria materiałowa;
Wydział Metali Nieżelaznych: zarządzanie i inżynieria produkcji;
Wydział Zarządzania: wszystkie kierunki
Tak Tak 2015/2016
2016/2017
Akademia
im. Jana Długosza
w Częstochowie
sdministracja,
analityka i kreatywność społeczna,
pedagogika,
praca socjalna,
turystyka i rekreacja,
zarządzanie
Tak Tak 2015/2016
2016/2017
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
wszystkie kierunki studiów
na Wydziale Zarządzania
i Transportu
Tak Tak 2015/2016
2016/2017
2017/2018
Politechnika Białostocka wszystkie (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu) Tak Tak 2015/2016
Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów: metalurgia, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, recykling materiałów.
Wydział Zarządzania: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, filologia, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, przedsiębiorczość w Internecie.

Tak Tak 2015/2016
2016/2017
2017/2018
Politechnika Gdańska informatyka i ekonometria, zarządzanie inżynierskie, matematyka,
europeistyka
Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Politechnika Koszalińska ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Politechnika Lubelska zarządzanie Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny: inżynieria produkcji,
Wydział Organizacji i Zarządzania: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria bezpieczeństwa pracy, europeistyka, 
Kolegium Gospodarki Przestrzennej,
Kolegium Logistyki,
Kolegium Towaroznawstwa
Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Politechnika
Opolska
administracja,
europeistyka,
zarządzanie,
zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka,
ekonomia
Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Politechnika Poznańska

inżynieria biomedyczna,
inżynieria materiałowa, zarządzanie,
logistyka,
mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak 2013/2014
Politechnika Rzeszowska Wydział: Budowy Maszyn i Lotnictwa, Zarządzania Tak Tak 2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Politechnika Śląska biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, makrokierunek: technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim), technologia chemiczna, górnictwo i geologia, inżynieria bezpieczeństwa, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, makrokierunki: informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach, nanotechnologia i technologie procesów materiałowych, inżynieria materiałowa, metalurgia, zarządzanie i inżynieria produkcji, makrokierunek: informatyka przemysłowa, studia międzykierunkowe: ochrona środowiska i metalurgia, transport Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Politechnika Świętokrzyska ekonomia,
edukacja techniczno-informatyczna,
zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka
Tak Tak 2012/2013
2013/2014
Politechnika Warszawska administracja,
ekonomia,
gospodarka przestrzenna, zarządzanie
Tak Tak

2012/2013
2013/2014
2014/2015

Politechnika Wrocławska Studium Kształcenia Podstawowego,
Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek Zarządzanie
Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
ekonomia,
finanse i rachunkowość,
informatyka i ekonometria, logistyka,
towaroznawstwo,
zarządzanie,
zarządzanie i inżynieria produkcji
Tak   2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
politologia,
ekonomia,
logistyka,
zarządzanie
Tak Tak 2015/2016
2016/2017
2017/2018
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ekonomia,
ogrodnictwo,
rolnictwo,
towaroznawstwo
Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie
rolnictwo,
ochrona środowiska,
zarządzanie,
ekonomia
Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny
w Radomiu
(dawniej: Politechnika Radomska)
ekonomia,
zarządzanie i inżynieria produkcji, turystyka i rekreacja
Tak Tak 2012/2013
2013/2014
2014/2015
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J.J. Śniadeckich
w Bydgoszczy
zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji Tak Tak 2013/2014
2014/2015
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

ekonomia, bioinfromatyka, biologia, biotechnologia,
gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych, gospodarka przestrzenna, ocgrona środowska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicz i leśna, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika

Tak Tak

2013/2014
2014/2015
2015/2016

Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie
Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów
na poziomie co najmniej 4,2.


Uwaga! Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa senat uczelni, stosownie do art. 169 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2005 r. Nr 164 poz. 1365).

Zastrzeżenie: Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dokłada wszelkich starań, aby prezentowany wykaz uprawnień dla laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej był kompletny i aktualny. Przed złożeniem dokumentów na wybrany kierunek prosimy sprawdzić szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej obowiązujące w danej uczelni.
 
Data aktualizacji: wrzesień 2016 r. W wypadku zauważonych nieścisłości, będziemy wdzięczni za informację na adres poczty internetowej: owe@pte.pl.