Do góry

Indeksy na studia


Uczelnie wyższe stosujące preferencje
w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Nazwa uczelni Wydział
& kierunek
Preferencje
w postępowaniu rekrutacyjnym
Rok akademicki obowiązy-
wania uprawnień
Źródło informacji
laureaci finaliści
Uczelnie ekonomiczne

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

rekrutacja odbywa się na uczelnię,
a wybór kierunku następuje
pod koniec I roku studiów

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne); pozostali
laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą mieli zaliczoną maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych przyznawanych kandydatowi (333 punkty kwalifikacyjne) i są zobowiązani do przystąpienia do testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

Tak Tak 2019/2020 - 2024/2025

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
wszystkie Tak Tak

2021/2022


Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
wszystkie Tak Nie

 

2019/2020 - 2024/2025

 


Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

wszystkie

Tak Tak

 

wszystkie kierunki studiów, z wyłączeniem kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Tak Tak 2019/2020 -
2021/2022
Inne uniwersytety
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział Filozofii: kognitywistyka, filozofia, retoryka stosowana, antropologia stosowana

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: europeistyka

Wydział Nauk Humanistycznych: edytorstwo, filologia germańską, filologię klasyczną, filologia polska, filologia romańska, hispanistyka, historia sztuki, historia, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, lingwistyka stosowana 

Wydział Nauk Społecznych: ekonomia, zarządzanie

Tak Tak 2021/2022
Uniwersytet
w Białymstoku

Wydział Ekonomii i Zarządzania:  ekonomia, ekonomiczno-prawny, międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wydział Biologii: ekobiznes

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych: stosunki międzynarodowe

Instytut Zarządzania: zarządzanie

Instytut Informatyki: informatyka i ekonometria

Tak Tak
2021/2022
Uniwersytet Gdański

Wydział Ekonomiczny: ekonomia,  międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wydział Nauk Społecznych: filozofia, socjologia

Wydział Oceanografii i Geografii: gospodarka przestrzenna

Tak Tak 2021/2022
2022/2023

 
Wydział Zarządzania: zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria Tak Nie
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

Wydział Filologiczny: filologia germańska, filologia szwedzka

Wydział Filozoficzny: filozofia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, porównawcze studia cywilizacji, religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, socjologia, studia nad buddyzmem, 

Wydział Geografii i Geologii: geografia i gospodarka przestrzenna, geologia, 

Wydział Historyczny: etnologia i antropologia kulturowa, historia, judaistyka, muzykologia, ochrona dóbr kultury,

Wydział Prawa i Administracji: administracja, prawo, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: amerykanistyka, bezpieczeństwo narodowe, kulturoznawstwo międzynarodowe, latynoamerykanistyka, migracje międzynarodowe, politologia, relacje międzykulturowe, rosjoznawstwo, stosunki międzynarodowe, studia eurazjatyckie, studia europejskie, studia polsko-ukraińskie, 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, finanse, bankowość, ubezpieczenia, polityka społeczna, psychologia, zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe, zarządzanie informacją, zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie publiczne

Wydział Nauk o Zdrowiu: zdrowie publiczne, zarządzanie w ochronie zdrowia

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne 

Tak

Tak

2019/2020 - 2022/2023

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Społeczno – Ekonomiczny: ekonomia

Tak Tak 2019/2020 -
2022/2023
Wydział Prawa i Administracji: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, człowiek w cyberprzestrzeni Tak Nie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie państwem

Wydział Historii: wschodnioznawstwo

Tak Nie
2021/2022 - 2024/2025
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Instytut Prawa i Ekonomii: ekonomia,  administracja

Wydział Nauk o Polityce i Administracji: bezpieczeństwo narodowe, politologia

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  socjologia

Instytut Matematyki: matematyka

Wydział Historyczny: stosunki międzynarodowe

Instytut Geografii: turystyka i rekreacja

Tak Tak  
Uniwersytet Łódzki

matematyka, geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, studia regionalne, gospodarka przestrzenna, zarządzanie

Wydziały:  Biologii i Ochrony Środowiska, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zarządzania – wszystkie kierunki

Tak Tak  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
  - -  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

laureaci i finaliści otryzmują maksymalną liczbę punktów na kierunki prowadzone przez wydziały kampusu toruńskiego z wyjątkiem kierunku psychologia oraz kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny

laureaci i finaliści otrzymują maksymalną liczbę punktów uzyskują na kierunek zdrowie publiczne prowadzony w kampusie bydgoskim

Tak Tak
2021/2022
Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny: ekonomia Tak Tak
2019/2020 - 2022/2023
Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria; Finance, International Investment and Accounting

Wydział Zarządzania: zarządzanie finansami i rachunkowość, zarządzanie

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych: geografia, gospodarka przestrzenna

Wydział Socjologii: socjologia

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych: stosunki międzynarodowe

Tak Nie 2019/2020 - 2022/2023
 

 

Wydział Prawa i Administracji: administracja, prawo (począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2020/2021), samorząd terytorialny i polityka regionalna

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych: europeistyka – integracja europejska, organizowanie rynku pracy, polityka społeczna, European Politics and Economics

Centrum Europejskie: europeistyka

Tak Tak
Uniwersytet Rzeszowski

Kolegium Nauk Humanistycznych: filozofia

Tak Tak 2019/2020 - 2022/2023

Kolegium Nauk Społecznych: ekonomia, finanse i rachunkowość

Tak Nie
Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, gospodarka nieruchomościami, przedsiębiorczość i inwestycje, economics and IT applications, informatyka i ekonometria, informatyka w biznesie, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: geografia, geologia, oceanografia

analityka gospodarcza, zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak

2019/2020 - 2022/2023

Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Indywidualne Studia Międzyobszarowe

Tak Nie 2020/2021 - 2022/2023

Wydział Prawa i Administracji: administracja, prawo, przedsiębiorczość

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych: ekonofizyka, matematyka

Wydział Nauk Przyrodniczych: geografia

Wydział Teologiczny: nauki o rodzinie, teologia (specjalność: teologia, teologia pastoralna*)

*Uprawnienie to dotyczy kandydatów na kierunek: teologia, specjalność: teologia pastoralna, którzy zostali uprzednio przyjęci do alumnów wyżśzego seminarium duchownego lub równoważnej zakonnej instytucji farmacyjnej.

Tak Tak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Wydział Nauk Ekonomicznych: ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Geoinżynierii: gospodarka przestrzenna

Wydział Nauki o Żywności:  towaroznawstwo

Wydział Nauk Społecznych: socjologia

Tak Tak

2019/2020 -
2022/2023

Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Prawa i Administracji: administracja,

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: architektura, geoinformatyka i techniki satelitarne, zarządzanie gospodarką komunalną

Wydział Ekonomii i Zarządzania: bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, logistyka, zarządzanie

Wydział Humanistyczny: coaching i doradztwo filozoficzne, dzienikarstwo i komunikacja społeczna, 

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii: informatyka i ekonometria, inżynieria danych, matematyka

Wydział Nauk Społecznych: politologia, psychologia, socjologia

Wydział Nauk Biologicznych: turystyka i rekreacja, żywienie człowieka i dietoterapia

Wydział Mechaniczny: zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak 2020/2021 - 2024/2025
Pozostałe uczelnie wyższe

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydział Zarządzania: informatyka i ekonometria, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Metali Niezależnych: inżynieria produkcji i jakości

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii: inżynieria kształtowania środowiska, inżynieria i zarządzenie procesami przemysłowymi

Tak Tak

2021/2022

Akademia
im. Jana Długosza
w Częstochowie

Wydział Prawa i Ekonomii: administracja

Wydział Nauk Społecznych: analityka i kreatywność społeczna, pedagogika,
praca socjalna, turystyka i rekreacja

Tak Tak  
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
analityka i komunikacja w biznesie, socjologia, transport, zarządzanie Tak Tak  
Politechnika Białostocka wszystkie (W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu). Tak Tak 2021/2022
Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów: metalurgia, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, technologia szkła i ceramiki, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania: angielski język biznesu, bezpieczeństwo i higiena pracy, design i zarządzanie projektami, zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją, logistyka, logistyka inżynierska, finanse i rachunkowość w biznesie, zarządzanie w turystyce i sporcie, 

Tak Tak 2021/2022
Politechnika Gdańska

Wydział Zarządzania i Ekonomii: analityka gospodarcza, ekonomia, zarządzanie inżynierskie

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: matematyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa: zarządzanie i inżynieria produkcji, 

Tak Tak 2021/2022
Politechnika Koszalińska

Wydział Mechaniczny: transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk Ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, turystyka i rekreacja, logistyka

Tak Tak 2019/2020 - 2021/2022
Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania: finanse i rachunkowość (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), inżynieria logistyki, marketing i komunikacja rynkowa, zarządzanie Tak Tak 2020/2021 - 2023/2024
Politechnika Łódzka

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji: Business and Technology*, Business Studies*, Gestion et Technologie*, inżynieria zarządzania, logistyka,  zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: planowanie przestrzenne

*Kandydatów na studia z zajęciami prowadzonymi w języku obcym obowiązują dodatkowe wymogi (adnotacja poniżej spisu olimpiad lub konkursów)

Tak Tak 2020/2021 - 2023/2024
Politechnika
Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania: administracja, ekonomia, zarządzanie

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki:  logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak 2019/2020 - 2022/2023
Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej: edukacja techniczno - informatyczna

Wydział Inżynierii Zarządzania: inżynieria zarządzania, logistyka

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu: transport

Wydział Inżynierii Mechanicznej: zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak

2019/2020 - 2022/2023

Politechnika Rzeszowska

Wydział Zarządzania: bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość,  logistyka, zarządzanie, zarzązanie w sporcie (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury: biogospodarka

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej: inżynieria i analiza danych, inżynieria medyczna, matematyka

Wydział Mechaniczno-Technologiczny: zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak 2019/2020 - 2022/2023
Politechnika Śląska

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej: automatyka i informatyka przemysłowa, geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, górnictwo i geologia, inżynieria bezpieczeństwa; rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki: automatyka i robotyka

Wydział Elektryczny: mechatronika

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn energetycznych

Wydział MechanicznyTechnologiczny: automatyka i robotyka przemysłowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika przemysłowa, inżynieria produkcji i zarządzania; inżynieria i technologie materiałowe

Wydział Inżynierii Materiałowej: informatyka przemysłowa, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej: transport, transport kolejowy

Instytut Fizyki: fizyka techniczna 

Kierunek architektura i kierunek architektura wnętrz: trzeba przystąpić do sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Na kierunku architektura kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu, otrzymują dodatkowo 100 pkt

Tak Tak 2021/2022
Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego: ekonomia, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji Tak Tak

2019/2020 - 2022/2023

Politechnika Warszawska

Wydział Administracji i Nauk Społecznych: administracja

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych: ekonomia

Wydział Geodezji i Kartografii: gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania: zarządzanie

Tak Tak

2021/2022

Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Zarządzania: zarządzanie, inżynieria zarządzania

Tak Tak 2021/2022
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Ekonomiczny: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie

Wydział Inżynierii Produkcji: zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Socjologii i Pedagogiki: socjologia

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki: informatyka i ekonometria

Wydział Technologii Żywności:  towaroznawstwo w biogospodarce

Tak Nie 2021/2022 - 2024/2025
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Wydział Zarządzania i Administracji: bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, politologia, zarządzanie Tak Tak 2021/2022
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja Tak Tak 2021/2022
2023/2024
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Agrobioinżynierii: ekonomia, agrobiznes, rolnictwo, zarządzanie zasobami Ziemi, towaroznawstwo(obecnie kierunek zamknięty)

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: ogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

Wydział Inżynierii Produkcji: zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak 2021/2022
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji: gospodarka przestrzenna

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny: agrobiznes, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, medycyna roślin, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, rolnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji,  agroinżynieria* (dawniej: technika rolnicza i leśna)

Tak Tak 2019/2020 - 2021/2022
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny: ekonomia, zarządzanie

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: gospodarka przestrzennna

Tak Tak 2020/2021 - 2022/2023
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny
w Radomiu
(dawniej: Politechnika Radomska)

Wydział Ekonomii i Finansów: ekonomia

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki: turystyka i rekreacja

Tak Tak 2019/2020 - 2022/2023
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J.J. Śniadeckich
w Bydgoszczy

Wydział Zarządzania:

finanse i rachunkowość,

zarządzanie,

zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak 2020/2021 - 2023/2024
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny: ekonomia, economics, zarządzanie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: biotechnologia, kynologia, zootechnika

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, gospodarka przestrzenna

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki: zarządzanie i inżynieria produkcji

Tak Tak

2021/2022

Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie

  Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

  Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.


Uwaga! Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa senat uczelni, stosownie do art. 169 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2005 r. Nr 164 poz. 1365).

Zastrzeżenie: Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dokłada wszelkich starań, aby prezentowany wykaz uprawnień dla laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej był kompletny i aktualny. Przed złożeniem dokumentów na wybrany kierunek prosimy sprawdzić szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej obowiązujące w danej uczelni.
 
Data aktualizacji: wrzesień 2016 r. W wypadku zauważonych nieścisłości, będziemy wdzięczni za informację na adres poczty internetowej: owe@pte.pl.