Do góry

Organizatorzy

Struktura organizacyjna Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Naczelnym organem jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej powoływany na pięcioletnią kadencję przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Komitet Główny odpowiada za poziom merytoryczny Olimpiady i jej organizację. Komitetem Głównym kieruje przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi. Za stronę organizacyjną Olimpiady na szczeblu centralnym odpowiada biuro Komitetu Głównego.

W poszczególnych regionach  zostały powołane Komitety Okręgowe Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, które odpowiadają za organizację zawodów I stopnia (szkolnych) i II stopnia (okręgowych). Komitetami kierują przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi przy pomocy sekretarzy komitetów okręgowych.

W szkołach biorących udział w Olimpiadzie powoływane są komisje szkolne. Koordynują one organizację zawodów szkolnych i dokonują oceny prac uczestników zawodów I stopnia.

Istotną funkcję związaną z oceną prac uczestników Olimpiady pełni jury zawodów okręgowych i centralnych.

 


Honorowa Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej


prof. dr hab. Stanisława Borkowska
profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, honorowy członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Naczelnej Rady Zatrudnienia przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", członek Komitetu Redakcyjnego "Polityki Społecznej", przewodnicząca Rady Konkursu "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi", przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w latach 1991–2007.

 


Skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (kadencja 2012–2017)

 

prof. dr hab. Stanisław Owsiak – przewodniczący Komitetu Głównego
profesor zwyczajny, kierownik Katedry Finansów na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Warszawie, członek Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej przy Ministrze Gospodarki, członek Rady ds. Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, redaktor naczelny czasopisma „Argumenta Oeconomica Cracoviensia” 

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego
profesor zwyczajny, kierownik Katedry Makroekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

dr hab. Bogdan Ślusarz – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, wiceprezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, członek Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, członek Rady Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze


 

mgr Radosław Ślusarczyk – sekretarz naukowy Komitetu Głównego
asystent w Katedrze Finansów na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wielokrotny laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce


prof. dr hab. Barbara Błaszczyk
profesor zwyczajny, Przewodnicząca Rady Naukowej w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie

dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska
profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii Rozwoju w Instytucie Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

dr hab. inż. Wiesław Danielak
profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego i Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, laureat III Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

dr Krzysztof Glibowski
adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, laureat III Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, adwokat

dr Jadwiga Jefimowicz
emerytowany pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Szczecinie

dr hab. Jerzy Kitowski
profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Finansów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Nauk o Zarządzaniu i Ekonomii w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie

dr Ryszard Kowalski
adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, sekretarz Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki
profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członek Rady Nadzorczej Centrum im. Adama Smitha, członek Rady Naukowej Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, członek Rady Ambasadorów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

dr Stanisław Macioł
kierownik Zakładu Badań nad Edukacją Menedżerską, Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Witold M. Orłowski
profesor zwyczajny, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska, współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie

dr hab. Andrzej Pawlik
profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji w Instytucie Ekonomii i Administracji na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk
profesor zwyczajny w Katedrze Strategii Marketingowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, wiceprezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu

dr Tadeusz Smuga
profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, sekretarz redakcji czasopisma „Gospodarka Narodowa”, członek Komitetu Redakcyjnego "Ekonomista"

dr Grażyna Tatka
adiunkt na Wydziale Ekonomii i Finansów Wyższej Szkołt Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach

dr Jacek Tomaszewski
adiunkt w Katedrze Rynków Kapitałowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie, zwycięzca I Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

dr Grzegorz Wałęga
adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, laureat XI i XII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

dr hab. Tomasz Zalega
profesor nadzwyczajny w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 


Pracownicy Biura Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 

mgr Paweł Adamczyk
koordynator w Biurze Komitetu Główengo Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, zarządca nieruchomości