Do góry

Informacje o XXI OWE

W roku szkolnym 2007/2008 została przeprowadzona XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie tej edycji to „Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny”.

Gospodarstwa domowe są podstawowym uczestnikiem rynku. To ich decyzje ekonomiczne warunkują przebieg wszelkich procesów realnych w gospodarce; z jednej strony są bowiem dostarczycielami usług czynników wytwórczych dla przedsiębiorstw, z drugiej zaś – nabywcami dóbr i usług konsumpcyjnych. W ten sposób gospodarstwa domowe określają wielkość i strukturę produkcji w skali makroekonomicznej. Praca ludzka i wiedza, którą uosabiają ludzie – członkowie gospodarstw domowych, stanowi podstawowy czynnik procesów wzrostowych i rozwojowych każdej gospodarki.

Pytania o charakterze ogólnym w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej koncentrowały się wokół problematyki związanej z hasłem jej XXI edycji ze szczególnym uwzględnieniem:
- roli i funkcji gospodarstw domowych w życiu społeczno-gospodarczym,
- relacji oraz wzajemnych interakcji zachodzących pomiędzy gospodarstwami domowymi a pozostałymi uczestnikami rynku, tj. przedsiębiorstwami i państwem,
- analizy teoretycznych i praktycznych podstaw racjonalnego gospodarowania budżetem gospodarstwa domowego oraz jego majątkiem,
- przemian wzorców konsumpcji i oszczędzania gospodarstw domowych wynikających z procesów transformacji polskiej gospodarki,
- zróżnicowania społeczno-ekonomicznego polskich gospodarstw domowych na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Pytania testowe odzwierciedlały całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej w przygotowaniach do Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter III stopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) są oparte na egzaminie pisemnym, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym.

Szczegółowa struktura pytań oraz punktacja odpowiedzi w zawodach poszczególnych stopni Olimpiady znajduje się tutaj.

 

Zawody I stopnia (szkolne) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody I stopnia (szkolne) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 5 listopada 2007 r. Do zawodów zgłoszonych zostało 14551 uczniów z 819 szkół.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym (do wyboru z dwóch podanych), rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii oraz 35 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXI OWE.

 

Zawody II stopnia (okręgowe) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody II stopnia (okręgowe) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 5 stycznia 2008 r. Do zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 1.383 uczniów.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym oraz rozwiązywali: zadanie sprawdzające rozumienie tekstu załączonego artykułu, zadanie sprawdzające umiejętność korzystania z danych statystycznych oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXI OWE.
Pobierz materiał dodatkowy – tekst artykułu.


Lista 100 uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - pobierz plik.

Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów II stopnia (okręgowych) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia (centralnych) - pobierz plik.

Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - pobierz plik.

 

Zawody III stopnia (centralne) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody III stopnia (centralne) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 8 i 9 marca 2008 r. w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. W finałowych zawodach udział wzięło 100 uczestników.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła Olimpiady oraz pytanie uwzględniające preferencje sponsora (do wyboru z 3 propozycji). Ponadto rozwiązywali zadanie analityczne sprawdzające umiejętność interpretacji zjawisk i tendencji obserwowanych w gospodarce oraz 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu - w drugim dniu zawodów - przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z trzech wcześniej zadanych tematów.

Zwycięzcą XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Dworczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!
 Podczas zmagań finałowych odbyły się dwa konkursy o nagrodę specjalną, które stanowią wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą.

Fundatorem jednej z nagród specjalnych była Polska Izba Ubezpieczeń (www.piu.org.pl). Nagroda ta przyznawana jest już po raz trzeci za najlepsze prace konkursowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. W bieżącej edycji Olimpiady I nagrodę (1000 zł) przyznano Piotrowi Dworczakowi z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, natomiast dwa wyróżnienia (po 800 zł każde) otrzymali: Adam Makowski z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży oraz Piotr Sieliwonik z III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Ponadto podczas finałowych zawodów rozstrzygnięto konkurs o nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (www.izfa.pl). Pan Paweł Maryniak z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu za napisanie najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat rynku funduszy inwestycyjnych wygrał nowoczesny komputer przenośny (notebook) o wartości 5000 zł (pobierz plik). Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska postanowiła również przyznać nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł Jackowi Galiszewskiemu z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach za połączenie poezji z ekonomią w popularyzacji problematyki rynku funduszy inwestycyjnych (pobierz plik).
 Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXI OWE.
Lista laureatów XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - pobierz plik.