Do góry

Organizatorzy

Struktura organizacyjna Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Naczelnym organem jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej powoływany na pięcioletnią kadencję przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Komitet Główny odpowiada za poziom merytoryczny Olimpiady i jej organizację. Komitetem Głównym kieruje przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi. Za stronę organizacyjną Olimpiady na szczeblu centralnym odpowiada biuro Komitetu Głównego.

W poszczególnych regionach  zostały powołane Komitety Okręgowe Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, które odpowiadają za organizację zawodów I stopnia (szkolnych) i II stopnia (okręgowych). Komitetami kierują przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi przy pomocy sekretarzy komitetów okręgowych.

W szkołach biorących udział w Olimpiadzie powoływane są komisje szkolne. Koordynują one organizację zawodów szkolnych i dokonują oceny prac uczestników zawodów I stopnia.

Istotną funkcję związaną z oceną prac uczestników Olimpiady pełni jury zawodów okręgowych i centralnych.

 


Honorowa Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej


prof. dr hab. Stanisława Borkowska
profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, honorowy członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Naczelnej Rady Zatrudnienia przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", członek Komitetu Redakcyjnego "Polityki Społecznej", przewodnicząca Rady Konkursu "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi", przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w latach 1991–2007.

 


Skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (kadencja 2017–2022)

 

prof. dr hab. Stanisław Owsiak – przewodniczący Komitetu Głównego
profesor zwyczajny w Katedrze Finansów i Polityki Finansowej w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, redaktor naczelny czasopisma „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, członek Rady Programowej czasopisma „Ekonomista”, honorowy członek Centrum Informacji i Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego
profesor zwyczajny, Katedra Makroekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

dr hab. Bogdan Ślusarz – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Katedry Organizacji Administracji Publicznej UZ, wiceprezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, członek Rady Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, Członek Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG V a Brandenburgia – Polska 2014-2020


 

mgr Radosław Ślusarczyk – sekretarz naukowy Komitetu Głównego
asystent w Katedrze Finansów i Polityki Finansowej w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wielokrotny laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce


prof. dr hab. Barbara Błaszczyk
profesor zwyczajny, Przewodnicząca Rady Naukowej w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie

dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska
profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii Rozwoju w Instytucie Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, członkini Rady Przedstawicieli Krajów European Association of Environmental and Resource Economists, członkini Prezydium Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk

dr hab. inż. Wiesław Danielak
profesor Uczelni, Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, laureat III Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

dr Krzysztof Glibowski
adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, laureat III Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, adwokat

prof. dr hab. Jerzy Kitowski
profesor zwyczajny, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Mikołaj Klimczak
adiunkt w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu

dr Ryszard Kowalski
adiunkt w Katedrze Mikroekonomii  w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, sekretarz Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki
profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, członek Rady Ambasadorów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich, ekspert Centrum im. Adama Smitha 

dr Stanisław Macioł
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych, starszy wykładowca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, członek Rady Uczelni SGH

dr hab. Ewa Mińska-Struzik
profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej UEP, Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, członek zarządu International Trade and Finance Association (IT&FA), przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Poznaniu

dr hab. Anna Moździerz
profesor uczelni w Katedrze Finansów i Polityki Finansowej w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, laureatka Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów, Nagrody PTE im. Prof. Edwarda Lipińskiego przyznawanej za prace wnoszące nowe wartości do teorii ekonomii oraz Nagrody Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych

dr hab. Andrzej Pawlik
profesor uczelni, kierownik Zakładu Mikroekonomii na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Tadeusz Smuga
sekretarz Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Ekonomista", członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Gospodarka Narodowa” 

dr Grażyna Tatka
adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

dr Jacek Tomaszewski
starszy wykładowca w Katedrze Rynków Kapitałowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Sekretarz Zarządu Związku Maklerów i Doradców, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie, zwycięzca I Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

dr Grzegorz Wałęga
adiunkt w Katedrze Mikroekonomii w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, laureat XI i XII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

dr hab. Grażyna Wolska
profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, członek Rady Opiniodawczo-Doradczo-Naukowej Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego iSynergia, doradca w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w PARP

dr hab. Tomasz Zalega
profesor nadzwyczajny w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 


Pracownicy Biura Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 

mgr Paweł Adamczyk
p.o. dyrektora Biura Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, koordynator w Biurze Komitetu Główengo Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, zarządca nieruchomości