Do góry

Podsumowanie XXX OWE

W roku szkolnym 2016/2017 została przeprowadzona XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Jej hasłem przewodnim było „Państwo a gospodarka”. Honorowy pa­tronat nad jubileuszową edycją Olimpiady objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.

Do udziału w zawodach XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się 11 576 uczniów z 792 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Od pierwszej edy­cji Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział ponad 320 tys. uczniów. Pierwszy etap (zawody szkolne) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został przeprowadzony w zgłoszonych do zawodów szkołach ponadgimnazjalnych w dniu 9 listopada 2016 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 13 stycznia 2017 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 881 najlepszych uczestników wyłonionych w zawodach szkolnych. Reprezentowali oni 304 szkoły ponadgimnazjalne.

Zawody III stopnia (centralne) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej po raz drugi od­były się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do tego etapu za­kwalifikowanych zostało 100 uczniów z 56 szkół. Tradycyjnie III stopień (centralny) Olimpiady miał charakter dwudniowych zawodów. Odbyły się one w dniach 1 i 2 kwietnia 2017 r.

Pierwszego dnia zawodów uczestnicy zmierzyli się z częścią pisemną obejmu­jącą: pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodnie­go Olimpiady, zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Pozwoliła ona na wyłonienie 60 najlepszych uczniów, którzy następnego dnia przy­stąpili do części ustnej zawodów finałowych.

Zwycięzcą XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Ciepliński z Liceum Akademickiego w Zespole Szkół UMK w Toruniu. Drugie miejsce zajęła Alicja Okapa z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie. Na trzecim miejscu zna­lazł się Przemysław Karpisz z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie.

Dwudniowe finały pozwoliły na wyłonienie 30 laureatów z 24 szkół. Lista lau­reatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest dostępna na stronie inter­netowej owe.pte.pl.

Wśród szkół, których uczniowie uczestniczyli w zawodach jubileuszowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej najlepsze okazały się: V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (3 laureatów, 5 finalistów), Liceum Akademickie w Zespole Szkół UMK w Toruniu (1 laureat, 3 finalistów).

W przeddzień zawodów III stopnia (centralnych) – 31 marca 2017 r. – uczest­nicy i ich opiekunowie spotkali się z prof. dr hab. Adamem Glapińskim – Prezesem Narodowego Banku Polskiego. W trakcie wizyty w banku centralnym mieli oni okazję wysłuchać wykładu Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz odbyć krótką dysku­sję na temat najważniejszych problemów gospodarczych Polski i świata. Dodatkowo, niezależnie od rywalizacji w ramach zawodów III stopnia, w sobotnie popołudnie prof. dr hab. Jerzy Wilkin wygłosił wykład adresowany do finalistów i ich opieku­nów nawiązujący do hasła przewodniego XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Uroczyste zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyło się 9 czerwca 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju. Gospodarzem spotkania był Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Ponadto w uroczystym zakoń­czeniu udział wzięli: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Banku Polskiego, dyrektorzy najlepszych szkół oraz przedstawiciele mecenasów Olimpiady. Uczestniczący w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju goście mogli wysłuchać interesującego wykładu wygłoszonego przez Wicepremiera Mateusza Morawieckiego dotyczącego roli państwa w gospodarce.

Nagrody Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Rozwoju i Finansów otrzymali:

– Piotr Ciepliński z Liceum Akademickiego w Zespole Szkół UMK w Toruniu – zwycięzca XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

– Alicja Okapa z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie – lau­reatka II miejsca,

– Przemysław Karpisz z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie – zdobywca III miejca.

Ponadto, zwycięzca XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymał nagro­dę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Na spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju wszyscy laureaci XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunowie otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród przeznaczonych dla laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy notebooki, nagrody pieniężne, książ­ki o tematyce ekonomicznej oraz staże. Wykaz sponsorów i szczegółowe zestawienie nagród przyznanych laureatom są zamieszczone w informatorze oraz na stronie in­ternetowej Olimpiady.

Pomyślna realizacja tak wielkiego i złożonego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, nie byłaby możliwa bez zaangażowania i pracy dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych. Byli oni główny­mi organizatorami zawodów szkolnych, a przede wszystkim przygotowali młodzież do Olimpiady. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli. Stąd też, opiekunowie laure­atów otrzymali nagrody pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej.

Należy podkreślić, że rywalizacji olimpijskiej towarzyszy szereg działań o charakte­rze edukacyjnym. Obejmują one wykłady i seminaria dla uczestników zawodów i ich opiekunów naukowych, a także nieodpłatne przekazywanie książek o tematyce eko­nomicznej na zawodach II i III stopnia.

Podsumowując jubileuszową Olimpiadę warto przywołać jeszcze jedną liczbę – 200 000 zł. Jest to łączna wartość nagród przyznanych w trakcie zawodów XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Tradycyjnie w dniu uroczystego zakończenie rywalizacji olimpijskiej odbyło się tak­że spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego gospodarzem był Wiceprezes Zarządu Giełdy Michał Cieciórski. W trakcie wizyty na GPW w Warszawie olimpijczy­cy mogli zapoznać się z budynkiem giełdy oraz poznać jej historię. Ponadto, Norbert Bąk z Zespołu ds. Kontaktów z Interesariuszami GPW przedstawił laureatom prezen­tację na temat „GPW na tle giełd środkowoeuropejskich”.