Do góry

Nota prawna

Witamy na serwisie internetowym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej!

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dostępnej w domenie www.pte.pl/owe oraz owe.pte.pl (w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego) są zastrzeżone i stanowią wyłączną własność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Jakiekolwiek kopiowanie elementów serwisu internetowego, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest zabronione.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Jeśli podczas korzystania z naszego serwisu internetowego zostaną nam udostępnione przez użytkowników dane osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i inne informacje identyfikujące, informujemy, że nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49, KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016